Alapszabály

HÍDÉPÍTŐK EGYESÜLETE
ALAPSZABÁLYA

II.

 1. Az Egyesület neve: Hídépítők Egyesülete
 2. Az Egyesület székhelye: 1138 Budapest Karikás Frigyes utca 20.
 3. Az Egyesület jogi személy, politikai pártoktól független, önálló szervezet.
 4. Az Egyesület célja:

Az Egyesület a HÍD csoport tagjainak kíván az Egyesületi forma adta lehetőségek felhasználásával teret biztosítani a hídépítő szakmai tevékenység népszerűsítésére, így feladata különösen:

 • a hagyományok ápolása, megteremtése, új hagyományok népszerűsítése
 • a szakma társadalmi összefogása
 • a hídépítő tevékenységgel foglalkozó vállalkozások tevékenységének társadalmasítása
 • a szakma népszerűsítése, találkozók, fórumok, szakmai szimpóziumok szervezése
 • tapasztalatok népszerűsítése, oktatása
 • az információáramlás és PR segítése az egyesület sajátos lehetőségeinek felhasználásával
 • a különböző építkezési helyszíneken a létesítmények társadalmi bevezetése
 • az Egyesület a felmerült igények alapján sport, kulturális, művészeti, vagy egyéb csoportot-csapatot hozhat létre
 • kapcsolattartás és együttműködés a szakma bel, és külföldi hasonló célokat szolgáló társadalmi és egyéb szervezeteivel.

Az Egyesület céljait akként valósítja meg, hogy a tagok által fizetett tagsági díjakat, az egyéb felajánlásokat és hozzájárulásokat az Egyesület céljának megvalósítása érdekében használja fel.

Az Egyesület célkitűzéseinek megfelelően biztosítja a szervezet demokratikus, önkormányzati elven alapuló működését, elősegíti a tagok jogainak és kötelességeinek érvényesülését.

II.

 1. Az Egyesület szervezete:

A./                                     A TAGGYŰLÉS

Az Egyesület legfőbb szerve a tagok összességéből álló Taggyűlés.

A Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 • az Alapszabály megállapítása és módosítása
 • az Egyesület éves költségvetésének megállapítása
 • a Vezetőség évi beszámolójának elfogadása
  az Egyesület tisztségviselőinek, ügyintéző és képviseleti szerveinek megválasztása, visszahívása a tisztségviselők visszahívására akkor kerül sor, amennyiben az Egyesület céljaival ellentétes tevékenységet folytatnak, illetve az Alapszabályban foglaltakat súlyosan megszegik, vagy ha a tisztségviselőt a bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélte és a közügyektől eltiltotta
 • a tagsági díj megállapítása
 • az Egyesület feloszlásának vagy más Egyesülettel történő egyesülésének kimondása
 • döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály vagy az alapszabály a legfelsőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal.

A Taggyűlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal a Főtitkár hívja össze írásban, a tárgyalandó témakörök felsorolásával. Össze kell hívni a Taggyűlést akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, vagy ha a tagok egyharmada azt – az ok és cél megjelölésével – írásban indítványozza.

A Taggyűlésen minden tagnak egy szavazata van.

A Taggyűlés valamennyi kérdésben nyílt szavazással dönt.

A Taggyűlés határozatképes, ha a tagok több mint a fele jelen van. A határozatképesség hiánya miatt a Taggyűlést későbbi időpontra kell összehívni. A második alkalomra így összehívott Taggyűlés az eredeti napirendben felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Ennek tényét a meghívóban fel kell tüntetni.

A Taggyűlés a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

A tagok több mint felének szavazata szükséges:

 • az Egyesület feloszlásának vagy más Egyesülettel történő egyesülésének kimondásához
 • az Egyesület alapszabályának elfogadásához és annak módosításához
 • az Egyesület tisztségviselőinek megválasztásához és visszahívásához.

B./                                      A VEZETŐSÉG

Az Egyesület ügyintéző szerve a Taggyűlés által nyílt szavazással 5 éves időtartamra megválasztott Vezetőség.

A Vezetőség a Taggyűlések közötti időben dönt az Egyesület ügyeiben, – ez a döntési jogkör azonban nem terjed ki azokra az ügyekre, amelyeket jogszabály, vagy az Alapszabály a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. A vezetőség üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de legalább évente egy alkalommal tartja.

A Vezetőség az Elnökből, a Főtitkárból és további három vezetőségi tagból áll, döntéseiért a Taggyűlésnek felelős, intézkedéseiről annak évente beszámolni köteles. A Vezetőség éves beszámolóját a Főtitkár terjeszti a Taggyűlés elé.

Az Elnök: az Egyesület testületi szerveinek ülései között gondoskodik azok határozatainak végrehajtásáról

A Főtitkár: a Taggyűlés, a Vezetőség és az Ellenőrző Bizottság határozatainak megfelelően folyamatosan intézi az Egyesület ügyeit, erről az érintett Egyesületi szerveknek beszámol. Kapcsolatot tart az Egyesület tagjaival.

 C./                                      AZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG

Az Egyesület működésének ellenőrzése céljából a Taggyűlés 5 évre három tagú Ellenőrző Bizottságot választ nyílt szavazással.

Az Ellenőrző Bizottság első ülésén tagjai közül megválasztja saját elnökét.

A Vezetőség tagja egyidejűleg nem lehet tagja az Ellenőrző Bizottságnak is.

Az Ellenőrző Bizottság figyelemmel kíséri az Egyesület és szervei alapszabályszerű működését, ellenőrzi az Egyesület gazdálkodását.

6.     Az Egyesület testületi szerveire vonatkozó közös szabályok

Az Egyesület testületi szerve határozatképes, ha ülésén tagjainak több mint a fele jelen van.

A testület minden tagját egy szavazat illeti meg

Az Egyesület testületi szervei – amennyiben az Alapszabály másként nem rendelkezik – határozataikat egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozzák. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni.

7. Az Egyesület képviselete

Az Egyesületet úgy az Elnök, mint a Főtitkár teljes joggal önállóan képviseli. Bankszámla felett önálló aláírási joggal rendelkezik az Elnök és a Főtitkár.

III.

8.     Az Egyesület tagsága

Az Egyesület tagja lehet bármely természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely az Egyesület céljával egyetért és annak alapszabályát magára nézve kötelezőnek elfogadja és legalább két egyesületi tag ajánlását bírja, ezen túlmenően nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában, valamint fizeti a tagdíjat.

A tagsági viszony belépési nyilatkozattal kezdeményezhető.

A tagfelvételi kérelmet a Vezetőség hagyja jóvá. A Vezetőség jóváhagyása után a belépni kívánó tagot a Főtitkár nyilvántartásba veszi. A tagsági viszony keletkezésének időpontja a nyilvántartásba vétel napja.

Az Egyesület tagja:

Rendes tag: (HÍD csoport tagja)

 • részt vehet az Egyesület rendezvényein, észrevételeket, javaslatokat tehet
 • választhat és választható az Egyesület testületi szerveibe
 • szavazati joggal rendelkezik
 • köteles eleget tenni az Alapszabályban meghatározott kötelezettségeinek, így különösen előmozdítani az Egyesület céljainak megvalósulását
 • köteles a Taggyűlés által megállapított tagsági díj megfizetésére.

Pártoló tag: (HÍD csoporton kívüli tagok)

 • részt vehet az Egyesület rendezvényein, észrevételeket, javaslatokat tehet
 • nem választhat és nem választható az Egyesület testületi szerveibe
 • tanácskozási joggal rendelkezik
 • köteles eleget tenni az Alapszabályban meghatározott kötelezettségeinek, így különösen előmozdítani az Egyesület céljainak megvalósulását
 • köteles a Taggyűlés által megállapított tagsági díj megfizetésére, mely megegyezik a rendes tag mindenkori tagdíjával.

Tiszteletbeli tag:

 • minden olyan természetes- vagy jogi személy, aki (amely) kiemelkedő, példaértékű tevékenységet fejt ki, az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében.
 • részt vehet az Egyesület rendezvényein, észrevételeket, javaslatokat tehet
 • nem választhat és nem választható az Egyesület testületi szerveibe
 • tanácskozási joggal rendelkezik
 • tagdíjat nem fizet.

Az Egyesület tagjai szűkebb érdekeit képviselő, tevékenységüket összehangoló szakosztályokat, csoportokat, csapatokat, érdeklődési köröket hozhatnak létre. Működési rendjüket maguk határozzák meg.

Az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag – a tudomására jutott 30 napon belül-a bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása annak végrehajtását nem gátolja, de a bíróság indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti.

A tagsági viszony megszűnik:

 • a tag halálával,
 • a tag kilépésével,
 • a tagjegyzékből való törléssel,
 • a tag kizárásával,
 • az Egyesület jogutód nélküli megszűnésével.

A tag az Egyesületből egyoldalú írásbeli bejelentéssel bármikor kiléphet.

A Vezetőség törölheti a tagjegyzékből azt a tagot, aki az előírt tagsági díjjal egy évnél tovább hátralékban van és azt írásbeli felhívásra 15 napon belül nem fizeti meg, vagy az Egyesület részére vállalt vagyoni hozzájárulást, az Egyesület által elfogadott felajánlást határidőre nem teljesíti.

Kizárásra az egyesület tagsága tehet javaslatot, egyszerű többséggel a Vezetőségnek, ha erre valaki alapos okot szolgáltat pl. az alapszabályban foglaltakat súlyosan megszegi, magatartása az Egyesület célkitűzéseivel ellentétes, vagy azt egyéb módon akadályozza. Az eljárás megindításáról a tagot írásban kell értesíteni, és a döntés meghozatala előtt védekezési lehetőséget kell biztosítani a szánára.

Kizárás tárgyában a Vezetőség dönt első fokon, melyet írásban közöl az érintettel. Határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül lehet fellebbezni, melyet a Taggyűlés bírál el.

IV.

 9.     Az Egyesület gazdálkodása

Az Egyesület a gazdálkodási tevékenységét a mindenkori hatályos jogszabályok szerint végzi.

Az Egyesület bevételei elsősorban tagsági díjakból, továbbá a tagok és más természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból származnak.

Az Egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységet is folytathat annak érdekében, hogy céljai megvalósuljanak.

Az Egyesület a tartozásaiért saját vagyonával felel.
A tagok – a tagsági díj megfizetésén túl – az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. A tagok évente előre kötelesek eleget tenni a tagsági díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségüknek.

10.           Az Egyesület megszűnése

Az Egyesület megszűnik, ha:

 • más Egyesülettel egyesül,
 • feloszlását a Taggyűlés kimondja,
 • a bíróság (az ügyész keresete alapján, jogellenes működése miatt) az Egyesületet feloszlatja,
 • a bíróság (az ügyész keresete alapján) megállapítja az Egyesület megszűnését (mert tagjainak száma tartósan a jogszabályban megkívánt létszám alá csökkent, vagy az Egyesület 1 évnél hosszabb idő óta nem fejtett ki működést).

Az Egyesület feloszlása esetén – a hitelezők igényének kielégítése után – a vagyonáról a taggyűlés rendelkezik, felszámolóként az Egyesület volt ügyintéző szerve, a Vezetőség jár el.

V.

11.           Egyéb rendelkezések

A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény. és az Egyesületi jogról szóló 1989. évi II. törvény. rendelkezéseit kell alkalmazni.