GDPR

TÁJÉKOZTATÁS AZ ADATKEZELÉSRŐL, ADATVÉDELEMRŐL

Rendezvényeken résztvevők számára

A Hídépítők Egyesülete (továbbiakban: Egyesület)a jelen tájékoztatóval az átláthatóság elvének érvényesülése érdekében közérthető módon kívánja az adatkezeléssel érintett természetes személyt (továbbiakban: Érintett) tájékoztatni az Érintett adataival kapcsolatos az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)(továbbiakban:”GDPR”) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info. Törvény”), alapján történő adatkezelésről.

1. Alapfogalmak:

1.1.    Érintett: az Egyesület rendezvényein résztvevő természetes személy.

1.2   Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és/vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet adatok kezeléséhez.

1.3.  Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

1.4. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (,,érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. Adatkezelő elérhetősége:

Adatkezelő: Hídépítők Egyesülete Elérhetősége: 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20. Tel: 06-1-465-2360; e-mail: hidepitok.egyesulete@hid.hu

3. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, az adattovábbítás címzettje, és az adatok tárolásának időtartama:

A jelen adatkezelési tájékoztató 1. sz. mellékletében foglaltak szerint. A személyes adatok szolgáltatása a mellékelt táblázatban megadott jogszabályon alapul, az adatok megadása nem kötelező, de név hiányában a rendezvényekre a regisztrációt Egyesületünk nem tudja elfogadni. Az Egyesület rendezvényein tömegfelvétel is készül, melynek elkészítéséhez és felhasználásához az Érintett hozzájárulása nem szükséges a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48.§ (2) bekezdése alapján, így az ilyen felvételre ezen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak nem terjednek ki.

4. Személyes adatok forrása:

Az Érintett saját maga bocsátja Egyesületünk rendelkezésére a nevét azzal, hogy a rendezvényre regisztrál az Egyesület által megadott felületen. A képmás és hangfelvételt (videót)a rendezvényeken rögzíti Egyesületünk.

5. Az Érintett jogai

Az Érintettet az alábbi jogok illetik meg az Adatkezelő által végzett adatkezeléssel kapcsolatosan:

5.1. Az Érintett hozzáférési joga

Elérhetőségeinken az Érintett bármikor jogosult arra, hogy megfelelő tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e Egyesületünknél és ha igen, akkor az Érintett jogosult arra, hogy hozzáférjen az általunk tárolt személyes adataihoz, és azokról másolatot kérhet, illetve tájékoztatást kérhet arról, hogy miként kezeljük személyes adatait.

5.2. A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére Egyesületünk indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, javítsa a pontatlan adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését kérje.

5.3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az Érintett kérheti, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük bizonyos általunk tárolt személyes adatait, amennyiben:

-a továbbiakban Egyesületünknek már nincs szüksége az adott adatokra abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;

– olyan adatkezelésről van szó, amely az Érintett hozzájárulásán alapult, de az Érintett visszavonta a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincsen más jogalapja;

– olyan adatkezelésről van szó, amely az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, de az Érintett tiltakozott az adatkezelése ellen és – közvetlen üzletszerzés célú adatkezelés elleni tiltakozást kivéve – nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelése,

– a személyes adatokat Egyesületünk jogellenesen kezelte vagy

– ha jogszabály alapján előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell a személyes adatot.

Egyesületünk nem minden esetben köteles az adatok törlésére a GDPR 17. cikkely (3) bekezdése alapján, különösen pl. abban az esetben ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhez.

5.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni amennyiben:

–  az Érintett vitatja személyes adatainak Egyesületünk által történő kezelésének pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Egyesületünk ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

–  az adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi az adatok törlését és ehelyett az Érintett kéri azok felhasználásának korlátozását;

–  Egyesületünknek már nincs szüksége az Ön személyes adataira, de az Érintett igényli azokat valamely jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

–  Az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Egyesületünk jogos indokai elsőbbséget élveznek az Érintett jogos indokaival szemben.

A korlátozás ideje alatt adatkezelési műveletek – ide nem értve a tárolást nem végezhetők, illetve csak olyan körben kezelhetők, amihez az Érintett hozzájárult, illetve ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti az Egyesületünk azon adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez. érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy az uniós illetve valamely uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. A korlátozás feloldásáról az Egyesületünk előzetesen tájékoztatja majd.

5.5. Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett bármikor kérheti, hogy a hozzájárulása alapján, vagy szerződéses jogalapon Egyesületünk által automatizáltan (pl. számítógépes rendszerben) kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban bocsássa az Érintett rendelkezésére, továbbá – amennyiben az egyébként technikailag megvalósítható- Egyesületünk az Érintett kérésére a személyes adatokat közvetlenül továbbítja egy másik adatkezelő részére. Abban az esetben, amennyiben az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait, Egyesületünk jogosult az Érintett kérelmét a szükséges mértékben megtagadni.

5.6 Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az adatkezelés jogalapja Egyesületünk vagy harmadik személy jogos érdeke, az Érintett jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. Ebben az esetben az Érintett személyes adatait nem kezeljük tovább. Ugyanakkor a tiltakozásnak Egyesületünk nem köteles helyt adni, ha Egyesületünk bizonyítja, hogy:

– az adatkezelés olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy

– az adatkezelés Egyesületünk jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

5.7. A hozzájárulás visszavonásához való jog

Amennyiben az Érintett adatait hozzájárulás alapján kezeljük, az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, amely visszavonás azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Az Érintett a hozzájárulását írásban, az adatkezelőnek címezve, az hidepitok.egyesulete@hid.hu email címre küldött kérelemmel vonhatja vissza.

5.8. Jogorvoslathoz való jog

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti jogait megsértették, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: Honlap: http://naih.hu/; Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

Az Érintett a – panasztételi jogától függetlenül –bírósághoz is fordulhat, ha személyes adatainak kezelése során a GDPR szerinti jogait megsértették.  Egyesületünk, mint belföldi tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelővel szemben magyar bíróság előtt indítható per. Az Érintett a pert a jelenlegi Infotv. 22. § (1) bek. szerint a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő nem minősül a tagállam közhatalmi jogosítványait gyakorolva eljáró közhatalmi szervének, az Érintett a pert a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az Érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van.

Továbbá az Érintett jogosult bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság Érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is.

6. Profilalkotás

Egyesületünknek az Érintettre vonatkozó adatkezelése során automatizált döntéshozatal, profilalkotás nem történik.

7. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a kezelt személyes adatok védettek legyenek az illetéktelen megismerés, megsemmisítés, módosítás, illetve felhasználás ellen.

Rendezvényeken résztvevők számára készült adatkezelési tájékoztató

1.sz. melléklete

Egyesületünk az Érintett következő személyes adatait, az itt meghatározott célból, jogalapon, és időtartamban kezeli,
valamint az alábbi címzetteknek továbbítja:

 

A kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja  Adattovábbítás Címzettjei Adatok tárolásának időtartama
név; email cím Az Egyesületünk csoportszinten szervezett rendezvények, konferenciák, szakmai programok lebonyolítása során a résztvevők, érintettek regisztrálása, azonosítása érdekében az adat rögzítése, tárolása, továbbítása, felhasználása, törlése. Az Érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján.A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő hozzájárulása szükséges a gyermek személyes adatainak kezeléséhez. – egyéb rendezvényszervező cég Az adott rendezvény lebonyolításáig vagy a hozzájárulás visszavonásáig
e-mail cím A rendezvényeken való részvétel érdekében kapcsolattartás Az Érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján.A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő hozzájárulása szükséges a gyermek személyes adatainak kezeléséhez. – egyéb rendezvényszervező cég Az adott rendezvény lebonyolításáig vagy a hozzájárulás visszavonásáig
név, képmás és hangfelvétel illetve videófelvétel Az Egyesületünk arculatának és tevékenységének marketingtevékenységgel történő erősítése és az Egyesület rendezvényeinek dokumentálása érdekében a videó- és fényképfelvétel készítése és ezen adatok Egyesületünk honlapján, a Hídépítők magazinjában és egyéb kiadványokban, valamint egyéb az Egyesületünk tevékenységét népszerűsítő médiában való nyilvánosságra hozatala.  Az Érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján.A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő hozzájárulása szükséges a gyermek személyes adatainak kezeléséhez. –  a Hídépítők magazinjának olvasói, valamint szerkesztősége és nyomdája
–  Egyesült egyéb kiadványának szerkesztője és nyomdája
–  promóciós anyagot készítő partner-  Hídépítők Egyesülete honlapjának látogatója
Az adott marketingtevékenységgel elérendő cél megvalósulásáig vagy a hozzájárulás visszavonásáig